រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេស...

ប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំឯកសារផ្តល់សច្ចាបនលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ

ដើម្បីអានបន្ត សូមលោកអ្នកចុច ទីនេះ ដើម្បីទាញយកឯកសារជាទំរង់ .pdf

See Also:
ដៃគូរបស់យើង