រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

ស្តីពី ការចាត់តាំងខួបលើកទី៣២ ទិវាជនពិការអន្តរជាតិ ៣ធ្នូ និងខួបលើកទី១៦ ទិវាជនពិការកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤

សារាចរណ៍ណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្តីពីការចាត់តាំងខួបលើកទី32 ទិវាជនពិការអន្តរជាតិ 3ធ្នូ និងខួបលើកទី16 ទិវាជនពិការកម្ពុជា ឆ្នាំ 2014

ដើម្បីអានបន្ត សូមលោកអ្នកចុច ទីនេះ ដើម្បីទាញយកឯកសារជាទំរង់ Click to Downlaod

See Also:
ដៃគូរបស់យើង