រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
អំពីយើង
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

ផ្នែកសុខុមាលភាព និងស្ដារលទ្ធភាពពលកម្ម

សមាសភាព៖

លោក អៀម សារាត
ប្រធានផ្នែក សុខុមាលភាព និងស្តាលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 732 185
អីុមែលៈ sarath@dac.org.kh
លោក លោក សុខ ប៊ុន
អនុប្រធានផ្នែក សុខុមាលភាព និងស្តាលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A

លោក សើ ណារីត

អនុប្រធានផ្នែក សុខុមាលភាព និងស្តាលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)16 922 232
អីុមែលៈ narit@dac.org.kh

លោកសួន សុវណ្ណ

អនុប្រធានផ្នែក សុខុមាលភាព និងស្តាលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A

លោកណុំ សម្បត្តិ

អនុប្រធានផ្នែក សុខុមាលភាព និងស្តាលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A

លោក ហែម វិច្ឆិកាណុន

មន្ត្រីផ្នែក សុខុមាលភាព និងស្តាលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A

លោកស្រី ផាត់ សាម៉ឺឌី

មន្ត្រីផ្នែក សុខុមាលភាព និងស្តាលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A

លោកស្រី ជុំ ពិសិដ្ឋ

មន្ត្រីផ្នែក សុខុមាលភាព និងស្តាលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A

កញ្ញា ខន ចំណាន

មន្ត្រីផ្នែក សុខុមាលភាព និងស្តាលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A

លោក ឈុំ ប៊ុនថន

មន្ត្រីផ្នែក សុខុមាលភាព និងស្តាលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A

លោក នុត សំអឿន

មន្ត្រីផ្នែក សុខុមាលភាព និងស្តាលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A

លោក ឡាង ឡឺយ

មន្ត្រីផ្នែក សុខុមាលភាព និងស្តាលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A

លោក ម៉ន ទិត្យច័ន្ទម៉ាលីស

មន្ត្រីផ្នែក សុខុមាលភាព និងស្តាលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A

លោក ប៉ាន់ សុធា

មន្ត្រីផ្នែក សុខុមាលភាព និងស្តាលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A

លោក នុត សំអឿន

មន្ត្រីផ្នែក សុខុមាលភាព និងស្តាលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A

លោក នុត សំអឿន

មន្ត្រីផ្នែក សុខុមាលភាព និងស្តាលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A

លោក នុត សំអឿន

មន្ត្រីផ្នែក សុខុមាលភាព និងស្តាលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A

លោក ហ៊ាង ពិសាល

មន្ត្រីផ្នែក សុខុមាលភាព និងស្តាលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A

លោក ស្រី ផេង សុផា

មន្ត្រីផ្នែក សុខុមាលភាព និងស្តាលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A

មានតួនាទីនិងភារកិច្ច៖

  • ស្រាវជ្រាវ រៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ ផែនការសកម្មភាព សម្រាប់ផ្នែកសុខុមាលភាព ស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មជនពិការ
  • ជួយសម្របសម្រួលរៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ ផែនការសកម្មភាព ស្ដីអំពីការបង្ការ ទប់ស្កាត់ពិការភាព
  • ជួយសម្របសម្រួលរៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ ផែនការសកម្មភាព ស្តីពីការស្ដារ លទ្ធភាពពលកម្ម ការព្យាបាលដោយចលនា ការព្យាបាលដោយសកម្មភាព ការព្យាបាលដោយការនិយាយ ។ល។
  • ជួយសម្របសម្រួលរៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ សេវាពិសេសដល់ស្តី្រនិងកុមារពិការ
  • ជួយសម្របសម្រួលរៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការស្តារ លទ្ធភាពពលកម្ម នៅតាមសហគមន៍សម្រាប់ជនពិការ
  • ជួយសម្របសម្រួលរៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ ផែនការសកម្មភាពអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា សម្រាប់ការផលិតឧបករណ៍សិប្បនិម្មិតនិងរណប
  • សហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ និងសកម្មភាព សមភាពយេនឌ័ររបស់ស្រ្តីនិងកុមារីពិការ
  • សហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ និងសកម្មភាព សម្រាប់សេវាកម្ម និងសមាហរណកម្មកុមារពិការ
  • ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស នព្វមាស និងប្រចាំឆ្នាំ
  • ទទួលអនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលអគ្គលេខាធិការ ក.ស.ជ. ប្រគល់ជូន។        
See Also:
ដៃគូរបស់យើង