រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

ប្រកាស

ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមការងារសកម្មភាពជនពិការ នៅតាមក្រសួង ស្ថាប័ន
ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមការងារសកម្មភាពជនពិការ នៅតាមក្រសួង ស្ថាប័ន
លេខៈ ០០១ កសជ.ប្រក
ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត
ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត
លេខៈ ០០២ កសជ.ប្រក
ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ នៅតាមក្រសួង ស្ថាប័ន
ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ នៅតាមក្រសួង ស្ថាប័ន
លេខៈ ០០១ កសជ.ប្រក
ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេស...
ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេស...
លេខៈ ១៧៨៧ ស.អ.យ
ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាព​ ជនពិការ
ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាព​ ជនពិការ
លេខៈ ៣០៨ សក.បយ
ស្តីពីការបង្កើតរដ្ឋបាលសិទ្ធិជនពិការ
ស្តីពីការបង្កើតរដ្ឋបាលសិទ្ធិជនពិការ
លេខៈ ០៥៦ ស.អ.យ
ស្តីពីការកំណត់លក្ខណវិនិច្ឆ័យប្រភេទ និងកម្រិតពិការភាព
ស្តីពីការកំណត់លក្ខណវិនិច្ឆ័យប្រភេទ និងកម្រិតពិការភាព
លេខៈ ២៤៩២ សអយ/បក
ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅ របស់ ក.ស.ជ
ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅ របស់ ក.ស.ជ
លេខៈ ៥៦១ ស.អ.យ
See Also:
ដៃគូរបស់យើង