រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
អំពីយើង
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

អំពីយើង

No Image
រចនាសម្ព័ន្ធ
អង្គការលេខ របស់ក្រុមប្រឹក្សា សកម្មភាពជនពិការ
No Image
ប្រវត្តិរបស់ ក.ស.ជ
ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការគឺជាជាយន្តការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិ និងពិគ្រោះយោបល់លើបញ្ហាពិការភាព ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៧០៩/០១០ ចុះថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩ ក្នុងច្បាប់ស្តីពី កិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ។
No Image
តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ ក.ស.ជ
ក.ស.ជ មានតួនាទីនិងភារកិច្ចដូចតទៅ៖ ផ្តល់ការពិគ្រោះយោបល់ជំនាញ លើបញ្ហាពិការភាព...
No Image
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ ក.ស.ជ
ក.ស.ជ. ត្រូវធ្វើការប្រជុំយ៉ាងតិច២(ពីរ)ដង ក្នុងរយៈពេល១(មួយ)ឆ្នាំ។ ក្នុងករណី ចាំបាច់ ក.ស.ជ. អាចប្រជុំ វិសាមញ្ញបាន តាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធាន។
No Image
តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក.ស.ជ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក.ស.ជ. មានតួនាទីនិងភារកិច្ចដូចតទៅ៖ ធានានិរន្តរភាពនិងដំណើរការរដ្ឋបាលរបស់ ក.ស.ជ
តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ផ្នែកនីមួយៗ
តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ផ្នែកនីមួយៗ
ផ្នែករដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ មានតួនាទីនិងភារកិច្ចដូចតទៅ៖ អនុវត្តការងាររដ្ឋបាលប្រចាំថ្ងៃរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
ដៃគូរបស់យើង