រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

បោះពុម្ភផ្សាយ

បទដ្ឋានបច្ចេកទេស ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ជនមានពិការភាព
បទដ្ឋានបច្ចេកទេស ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ជនមានពិការភាព
របាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីការអនុវត្ត៥ឆ្នាំ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីពិការភាព ២០១៤- ២០១៨
របាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីការអនុវត្ត៥ឆ្នាំ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីពិការភាព ២០១៤- ២០១៨។
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីពិការភាព ២០១៩- ២០២៣
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីពិការភាព ២០១៩- ២០២៣
ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានសំរាប់ឆ្នាំ២០១៨
ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានសំរាប់ឆ្នាំ២០១៨ របស់អគ្កលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ក.ស.ជ
អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះជ័យលាភីជនពិការក្នុងការប្រកួតប្រជែងមុខជំនាញ
អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះជ័យលាភីជនពិការក្នុងការប្រកួតប្រជែងមុខជំនាញ ការប្រកួតកីឡាស៉្បេស្យាល់អូឡាំពិកនិងប្រាក់ឧបត្ថមសម្រាប់គ្រូបង្វឹក គ្រូបង្វឹកជំនួយរាជរដ្ឋាភិបាល - លេខ ១៤ អនក្រ.បក - ភ្នំពេញ ២៥ មករា ២០១៦
ឯកសារក្នុងពីធីថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ឯកសារក្នុងពីធីថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ច្បាប់ ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ច្បាប់ ស្តីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨
សុំណំឯកសារកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣
សុំណំឯកសារកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣
អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ
អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ
យុទ្ធសាស្រ្តអ៊ីនឈាន់
យុទ្ធសាស្រ្តអ៊ីនឈាន់ "ធ្វើឲ្យសិទ្ធិក្លាយជាការពិត" សម្រាប់ជនពិការប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិក
របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១១
របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១១ របស់ក្រុមប្រឹក្សា សកម្មភាពជនពិការ ក.ស.ជ។
ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានសំរាប់ខែ មីនា-ឧសភា ឆ្នាំ២០១២
ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានសំរាប់ខែ មីនា-ឧសភា ឆ្នាំ២០១២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ។
ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន សំរាប់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ - ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២
ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន សំរាប់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ - ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ របស់ក្រុមប្រឹក្សា សកម្មភាពជនពិការ ក.ស.ជ
របាយការណ៍ស្តីពី ពិធីប្រកាស ចូលកាន់តំណែង
របាយការណ៍ស្តីពី ពិធីប្រកាស ចូលកាន់តំណែង សមាសភាព ក្រុមប្រឹក្សាជនពិការ ក.ស.ជ
ដៃគូរបស់យើង