រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

ស្តីពីការជ្រើសរើសយុវជនពិការ ចូលរួមពិធីប្រកួតប្រជែងជាសាកលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់យុវជនពិការឆ្នាំ២០១៦

ចុចទីនេះដើម្បីទាយយកពាក្យដែលត្រូវបំពេញ រួចផ្ញើមកកាន់យើងតាមរយៈអុីម៉ែលខាងលើ ។
ចុចទីនេះដើម្បីទាយយកឯកសារមេរៀន ដើម្បីត្រៀមខ្លួនមកប្រឡងថ្នាក់ជាតិនៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ នៅថ្ងៃខាងមុខ បញ្ចាក់ៈ យើងនឹងប្រកាសថ្ងៃដែលត្រូវប្រឡងពេលខាងមុខនេះ។
 

ដៃគូរបស់យើង