រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

អនុក្រឹត្យ

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការតែងតាំងប្រធានផ្នែកសិទ្ធជនពិការ របស់ អ.ក.ស.ជ
អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការតែងតាំងប្រធានផ្នែកសិទ្ធជនពិការ របស់ អ.ក.ស.ជ
១២០៨-អនក្រ-តត
ស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះជ័យលាភីជនពិការក្នុងការប្រកួតប្រជែងមុខជំនាញ ការប្រកួតកីឡាស៉្បេស្យាល់អូឡាំពិកនិងប្រាក់ឧបត្ថមសម្រាប់គ្រូបង្វឹក គ្រូបង្វឹកជំនួយរាជរដ្ឋាភិបាល
ស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះជ័យលាភីជនពិការក្នុងការប្រកួតប្រជែងមុខជំនាញ ការប្រកួតកីឡាស៉្បេស្យាល់អូឡាំពិកនិងប្រាក់ឧបត្ថមសម្រាប់គ្រូបង្វឹក គ្រូបង្វឹកជំនួយរាជរដ្ឋាភិបាល
លេខ: ១៤ អនក្រ.បក - ភ្នំពេញ ២៥ មករា ២០១៦
ស្តីពី ការរៀបចំសមាសភាព និងការប្រព្រឹត្តិទៅ របស់ ក.ស.ជ
ស្តីពី ការរៀបចំសមាសភាព និងការប្រព្រឹត្តិទៅ របស់ ក.ស.ជ
លេខៈ ៥៩ អនក្រ.បក
ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាព ក.ស.ជ
ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាព ក.ស.ជ
លេខៈ ៧២ អនក្រ.បក
ស្តីពី ការបង្កើតបេឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន
ស្តីពី ការបង្កើតបេឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន
លេខៈ ៧៩ អនក្រ.បក
ស្តីពី ការកំណត់អត្រា និងបែបបទ នៃការជ្រើសរើសជនពិការចូលបម្រើការងារ
ស្តីពី ការកំណត់អត្រា និងបែបបទ នៃការជ្រើសរើសជនពិការចូលបម្រើការងារ
លេខៈ ១០៨ អនក្រ.បក
ស្តីពី ការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ (ចាស់)
ស្តីពី ការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ (ចាស់)
លេខៈ ២០៣ អនក្រ.បក
ស្តីពី ការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ
ស្តីពី ការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ
លេខៈ ៦២៧ អនក្រ.កត
ស្តីពី របបគោលនយោបាយ ចំពោះ ជនពិការក្រីក្រនៅតាមសហគមន៍
ស្តីពី របបគោលនយោបាយ ចំពោះ ជនពិការក្រីក្រនៅតាមសហគមន៍
លេខៈ ១៣៧ អនក្រ.បក
ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅ របស់ ក.ស.ជ
ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅ របស់ ក.ស.ជ
លេខៈ ២១៦.អនក្រ.បក
See Also:
ដៃគូរបស់យើង