រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
អំពីយើង
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ផ្នែកនីមួយៗ

ផ្នែកនិមួយៗមាន៖

1. ផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ លោកស្រី មាស រត្ថា (ប្រធាន)
2. ផ្នែកសិទ្ធិជនពិការ លោក ហុក លី (ប្រធាន)
3. ផ្នែកសុខុមាលភាពនិងស្ដារលទ្ធភាពពលកម្ម លោក អៀម សារ៉ាត (ប្រធាន)
4. ផ្នែកសមាហរណកម្មជនពិការ លោក ចេក ចាន់នី (ប្រធានស្តីទី)
5. ផ្នែកអភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព លោក ឈន អក្ខរា (ប្រធាន)
No Image
ផ្នែកអភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
លោក សោម សំអឿន (ប្រធាន)
No Image
ផ្នែកសមាហរណកម្មជនពិការ
លោក ចេក ចាន់នី ប្រធានស្តីទី សមាហរណកម្មជនពិការ
No Image
ផ្នែកសុខុមាលភាពនិងស្ដារលទ្ធភាពពលកម្ម
លោក អៀម សារ៉ាត (ប្រធាន)
No Image
ផ្នែកសិទ្ធិជនពិការ
លោក ហុក លី (ប្រធាន)
No Image
ផ្នែករដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កញ្ញា មាស រត្ថា (ប្រធាន)
See Also:
ដៃគូរបស់យើង