រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
អំពីយើង
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

ផ្នែករដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ

សមាសភាព៖

លោកស្រី មាស រត្ថា
ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)99 973 432
អីុមែលៈ meas_ratha@dac.gov.kh
លោក ខន សុវិធី
អនុប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 736 166
អីុមែលៈ sovithy@dac.gov.kh
លោកស្រី ផូ សុម៉ាឡែន
អនុប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)89 900 040
អីុមែលៈ N/A
លោក ទូច សុទ្ធសុរីណា
អនុប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A
លោក វុឌ្ឍី បញ្ញារិទ្ធិ
អនុប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A
លោកស្រី ហេង ស៊ីវអេង
អនុប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A
លោក សុត មនោរម្យ
មន្រ្តីផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)96 348 9349
អីុមែលៈ N/A
លោកស្រី ផូ សុភក្រ្តនីតា
មន្រ្តីផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)098 572 868
អីុមែលៈ N/A
លោកស្រី មៀច ស្រីកា
មន្រ្តីផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)98 869 631
អីុមែលៈ N/A
លោក ម៉ម វិបុត្រ
មន្រ្តីផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)98 444 279
អីុមែលៈ mormvibot@gmail.com

មានតួនាទីនិងភារកិច្ច៖

 • អនុវត្តការងាររដ្ឋបាលប្រចាំថ្ងៃរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
 • រៀបចំលិខិតរដ្ឋបាល ធ្វើកំណត់ហេតុរាល់កិច្ចប្រជុំរបស់ ក.ស.ជ.
 • គ្រប់គ្រងមន្រ្តី បុគ្គលិក និងឯកសាររដ្ឋបាលរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
 • ធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញពាក់ព័ន្ធពិការភាព
 • រៀបចំគម្រោងថវិកានិងគម្រោងផ្សេងៗទៀត
 • គ្រប់គ្រងចលនទ្រព្យ អចលនទ្រព្យ និងបញ្ជីសារពើភណ្ឌរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
 • គ្រប់គ្រងចំណូលនិងចំណាយរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
 • ប្រមូលនិងវិភាគរាល់ទិន្នន័យ ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងពិការភាព
 • សហការជាមួយក្រសួងផែនការក្នុងការធ្វើជំរឿនស្ថិតិជនពិការ
 • ចងក្រង បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងពិការភាព
 • កសាងជំនាញបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹងពិការភាព
 • ជួយសម្របសម្រួលជាមួយសហគមន៍ជាតិ អន្តរជាតិ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធ កៀរគរប្រភពធនធានទាំងក្នុង ទាំងក្រៅ ប្រទេស
 • ទទួលសំណើទាក់ទងនឹងបញ្ហាជនពិការ
 • សម្របសម្រួលជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ន ផ្នែកឯកជន និងសង្គមស៊ីវិល ព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍលើវិស័យពិការភាព
 • ធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស នព្វមាស និងប្រចាំឆ្នាំ របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន  ក.ស.ជ. និងរបស់ ក.ស.ជ.
 • ទទួលអនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលអគ្គលេខាធិការ ក.ស.ជ. ប្រគល់ជូន។
See Also:
ដៃគូរបស់យើង