រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
អំពីយើង
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

ផ្នែកសមាហរណកម្មជនពិការ

សមាសភាព៖

លោក ចាន់ ជ័យរិទ្ធ
ប្រធានផ្នែក សមាហរណកម្មជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)92 889 759
អ៊ីមែល: N/A
លោក ឯម ចន្ថា
អនុប្រធានផ្នែក សមាហរណកម្មជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អ៊ីមែល: N/A
លោក មាស បូរ៉ាត
អនុប្រធានផ្នែក សមាហរណកម្មជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អ៊ីមែល: N/A
លោក កែវ ច័ន្ទឧត្តម
អនុប្រធានផ្នែក សមាហរណកម្មជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)93 482 188
អ៊ីមែល: N/A
លោក ឈុំ ប៊ុនថន
អនុប្រធានផ្នែក សមាហរណកម្មជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អ៊ីមែល: N/A
លោក ឈួន រាសី
អនុប្រធានផ្នែក សមាហរណកម្មជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អ៊ីមែល: N/A
លោក ញ៉ុត សុភឿន
មន្ត្រីផ្នែក សមាហរណកម្មជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អ៊ីមែល: N/A
លោក យូ សុជា
មន្ត្រីផ្នែក សមាហរណកម្មជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អ៊ីមែល: N/A
លោក ប៉ុន ប្រុសពៅ
មន្ត្រីផ្នែក សមាហរណកម្មជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អ៊ីមែល: N/A
លោកស្រី យូ ពេជ្ររ៉ាលីន
មន្ត្រីផ្នែក សមាហរណកម្មជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អ៊ីមែល: N/A
លោកស្រី ទូច រដ្ឋា
មន្ត្រីផ្នែក សមាហរណកម្មជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អ៊ីមែល: N/A

មានតួនាទីនិងភារកិច្ច៖

  • សហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ និងសកម្មភាពសម្រាប់សមាហរណកម្មជនពិការក្នុងវិស័យអប់រំ
  • សហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ និងសកម្មភាព សម្រាប់សមាហរណកម្មជនពិការក្នុងវិស័យបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងការផ្តល់ព័ត៌មានទីផ្សារ ការងារសម្រាប់ជនពិការ
  • សហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ និងសកម្មភាព សម្រាប់អនុវត្តអត្រាជនពិការចូលបម្រើការងារតាមក្រសួង ស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជន ការអនុវត្តរបប គោលនយោបាយចំពោះជនពិការក្រីក្រនៅតាមសហគមន៍
  • សហការជាមួយមូលនិធិជនពិការក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធាន សម្រាប់វិស័យពិការភាពនិងស្តារលទ្ធភាព ពលកម្ម
  • ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស នព្វមាស និងប្រចាំឆ្នាំ
  • ទទួលអនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលអគ្គលេខាធិការ ក.ស.ជ. ប្រគល់ជូន។
See Also:
ដៃគូរបស់យើង