រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
អំពីយើង
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

ផ្នែកសិទ្ធិជនពិការ

សមាសភាព៖

លោក ហុក លី
ប្រធានផ្នែក សិទ្ធិជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A
លោក ពេជ សេរី
អនុប្រធានផ្នែក សិទ្ធិជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A
លោក កែត ប៊ុនស៊ីម
អនុប្រធានផ្នែក សិទ្ធិជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A
លោកស្រី ស៊ី ដារ៉ា
អនុប្រធានផ្នែក សិទ្ធិជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A
លោក កាន សុភា
អនុប្រធានផ្នែក សិទ្ធិជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A
លោក ស័ក្ក បូរិទ្ធ
អនុប្រធានផ្នែក សិទ្ធិជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A
លោក ញ៉ាញ់ ផានិត
មន្ត្រីផ្នែក សិទ្ធិជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A
លោក សោម សុថាច
មន្ត្រីផ្នែក សិទ្ធិជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A
លោកស្រី ឃុន ដាលីស
មន្ត្រីផ្នែក សិទ្ធិជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A
លោក ស្រួច ស្រង់
មន្ត្រីផ្នែក សិទ្ធិជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A
លោកស្រី ឆេង វិច្ឆិកា
មន្ត្រីផ្នែក សិទ្ធិជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A

មានតួនាទីនិងភារកិច្ច៖

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវរាល់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងគោលនយោបាយជាតិ ព្រមទាំងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិទាក់ទងនឹងជនពិការផ្តល់យោបល់លើការអនុវត្ត និងការធ្វើវិសោធនកម្ម
 • រៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទាក់ទងនឹងពិការភាព
 • ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទាក់ទងនឹងពិការភាព
 • ជួយជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយ ច្បាប់ និងបទបញ្ជាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពិការភាពនិងការស្តារលទ្ធភាពពលកម្ម
 • ជួយសម្របសម្រួលដឹកនាំ ចាត់ចែង អនុវត្ត អនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិជនពិការ
 • ស្រាវជ្រាវបូកសរុបវាយតម្លៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់វិស័យពិការភាព
 • រៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិជនពិការជូនរាជរដ្ឋាភិបាល និងចាត់ចែង បញ្ជូនរបាយការណ៍ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិ
 • ទទួលនិងអន្តរាគមដោះស្រាយសំណូមពររបស់ជនពិការ និងផ្តល់សេវាយុត្តិធម៌ជូនជនពិការ
 • សម្របសម្រួលការពិគ្រោះយោបល់លើបញ្ហាពិការភាព
 • សហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធឃោសនា ផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិជនពិការ
 • តាមដានការអនុវត្តសិទ្ធិជនពិការ តាមអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការនិងច្បាប់ជាធរមាន
 • ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស នព្វមាស និងប្រចាំឆ្នាំ
 • ទទួលអនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលអគ្គលេខាធិការ ក.ស.ជ. ប្រគល់ជូន។
See Also:
ដៃគូរបស់យើង