រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
អំពីយើង
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

ផ្នែកអភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព

សមាសភាព៖

លោក ឈន អក្ខរា
ប្រធានផ្នែក សមាហរណកម្មជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)16 733 923
អ៊ីមែល: akhra@dac.gov.kh
លោកស្រី យឹម ផល្លា
អនុប្រធានផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 608 619
អ៊ីមែល: N/A
លោកស្រី ញ៉ឹក បូរីន
អនុប្រធានផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 988 278
អ៊ីមែល: N/A
លោក ជួង កុម្ភៈ
អនុប្រធានផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 500 538
អ៊ីមែល: N/A
លោក ធី ថុនា
អនុប្រធានផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)70 873 705
អ៊ីមែល: thona@dac.gov.kh
លោក សុច សុវណ្ណា
អនុប្រធានផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)98 800 111
អ៊ីមែល: N/A
លោក ងិន សុធា
មន្ត្រីផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)70 919 840
អ៊ីមែល: Sotheangin@dac.gov.kh
លោក សំ ប៉ូឡុង
មន្ត្រីផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)10 329 798
អ៊ីមែល: N/A
លោកស្រី ស សាន
មន្ត្រីផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)70 768 702
អ៊ីមែល: N/A
លោក ផន ចំរើន
មន្ត្រីផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)89 714 810
អ៊ីមែល: N/A
លោកស្រី ហុងហ៊ាង ស៊ីថេត
មន្ត្រីផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)93 802 757
អ៊ីមែល: N/A
លោក នុត សោភា
មន្ត្រីផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)98 660 119
អ៊ីមែល: N/A
លោកស្រី ហៀង សុជាតិ
មន្ត្រីផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 666 979
អ៊ីមែល: N/A
លោក ម៉ាង សុផាត
មន្ត្រីផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)98 480 360
អ៊ីមែល: N/A
See Also:
ដៃគូរបស់យើង