រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
អំពីយើង
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

ផ្នែកអភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព

សមាសភាព៖

លោក ឈន អក្ខរា
ប្រធានផ្នែក សមាហរណកម្មជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 733 923
អីុមែលៈ akhra@dac.org.kh
លោក កែវ សុភី
អនុប្រធានផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 668 355
អីុមែលៈ sophy@dac.org.kh
លោក សេង ប៊ុនឡេង
អនុប្រធានផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12​ 865​ 484
អីុមែលៈ bunleng@dac.org.kh
លោកស្រី យឹម ផល្លា
អនុប្រធានផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 608 619
អីុមែលៈ phalla@dac.org.kh
លោកស្រី វ៉ាន់ សុវិសាល
អនុប្រធានផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
N/A
លោក ងិន សុធា
មន្ត្រីផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)70 919 840
អីុមែលៈ Sotheangin@dac.org.kh
លោក សំ ប៉ូឡុង
មន្ត្រីផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)10 329 798
អីុមែលៈ N/A
លោកស្រី ស សាន
មន្ត្រីផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)70 768 702
អីុមែលៈ N/A
លោក ផន ចំរើន
មន្ត្រីផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)93 372 300
អីុមែលៈ N/A
លោក ជួន គុម្ភៈ
មន្ត្រីផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 500 538
អីុមែលៈ N/A
លោកស្រី ហុនហ៊ាន ស៊ីថេត
មន្ត្រីផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)93 802 757
អីុមែលៈ sithethongheang@dac.org.kh
លោកស្រី មិន ចិន្តា
មន្ត្រីផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ chinda@dac.org.kh
លោក ពៅ សុចិត្ត
មន្ត្រីផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)88 675 7666
អីុមែលៈ N/A
លោក នុត សោភា
មន្ត្រីផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A
កញ្ញា សាម៉ន ម៉ាលី
មន្ត្រីផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A
កញ្ញា ទី វិចិត្រកញ្ញា
មន្ត្រីផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អីុមែលៈ N/A
លោក ឯម ស៊ីសត្យា
មន្ត្រីផ្នែក អភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 826 936
អីុមែលៈ N/A
See Also:
ដៃគូរបស់យើង