រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
អំពីយើង
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន


ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា
អគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 823 848
អីុមែលៈ makara@dac.org.kh
Facebook: Makara Chan Em

  លោកជំទាវ ប្រាក់ ថាវៈ ភារី
អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)16 861 586
អីុមែលៈ pheary@dac.org.kh
ឯកឧត្តម អ៊ុង សម្បត្តិ អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ឯកឧត្តម អ៊ុង សម្បត្តិ
អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 926 912
អីុមែលៈ sambath@dac.org.kh
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ឯកឧត្តម នេត អ៊ុន
អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 962 946
អីុមែលៈ nethun@dac.org.kh
ឯកឧត្តម ស្រី ចាន់
អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 717 077
អីុមែលៈ sreychan@dac.org.kh
លោកជំទាវ អ៊ឹង វណ្ណឬទ្ធី
អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)99 793 256
អីុមែលៈ vannrithy@dac.org.kh

កញ្ញា មាស រត្ថា
ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)99 973 432
អីុមែលៈ meas_ratha@dac.org.kh
លោក លោក ហុក លី
ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 812 034
អីុមែលៈ hokly@dac.org.kh
លោក អៀម សារ៉ាត
ប្រធានផ្នែកសុខុមាលភាពនិងស្ដារលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 732 185
អីុមែលៈ sarath@dac.org.kh
លោក លោក ឈន អក្ខរា
ប្រធានផ្នែកសមាហរណកម្មជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 733 923
អីុមែលៈ akhra@dac.org.kh
លោក សេង គឹមលាង
ប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)97 999 699
អីុមែលៈ kimleang99@dac.org.kh

See Also:
ដៃគូរបស់យើង