រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
អំពីយើង
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន


ឯកឧត្តម អ៊ុង សម្បត្តិ អគ្គលេខាធិការស្តីទី នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ឯកឧត្តម អ៊ុង សម្បត្តិ
អគ្គលេខាធិការស្តីទី នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 926 912
អ៉ីមែលៈ sambath@dac.gov.kh
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ឯកឧត្តម នេត អ៊ុន
អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 962 946
អ៉ីមែលៈ nethun@dac.gov.kh
ឯកឧត្តម ស្រី ចាន់
អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 717 077
អ៉ីមែលៈ sreychan@dac.gov.kh
  ឯកឧត្តម វ័ន កុយ
អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855) 12 426 889
អ៉ីមែលៈ vornkoy@dac.gov.kh
ឯកឧត្តម រឿន រិទ្ធីពង្ស
អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ N/A
អ៉ីមែលៈ N/A

កញ្ញា មាស រត្ថា
ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)99 973 432
អ៉ីមែលៈ ratha@dac.gov.kh
លោក លោក ហុក លី
ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 812 034
អ៉ីមែលៈ hokly@dac.gov.kh
លោក អៀម សារ៉ាត
ប្រធានផ្នែកសុខុមាលភាពនិងស្ដារលទ្ធភាពពលកម្ម
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)12 732 185
អ៉ីមែលៈ sarath@dac.gov.kh
លោក ចាន់ ជ័យរិទ្ធ
ប្រធានផ្នែកសមាហរណកម្មជនពិការ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)92 889 759
អ៉ីមែលៈ chancheyrith@dac.gov.kh
លោក លោក ឈន អក្ខរា
ប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)89 589 898
អ៉ីមែលៈ akhra@dac.gov.kh

See Also:
ដៃគូរបស់យើង