រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
ព័ត៌មាន
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
សកម្មភាពរបស់ ក.ស.ជ
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា ណែនាំឱ្យអ្នកថែទាំបន្តជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់កាយវិការគាំទ្រគ្រប់សកម្មភាពរបស់ជនអូទីស្សឹម និងដោនស៊ីនដ្រូម
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា ណែនាំឱ្យអ្នកថែទាំបន្តជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់កាយវិការគាំទ្រគ្រប់សកម្មភាពរបស់ជនអូទីស្សឹម និងដោនស៊ីនដ្រូម
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី19 ខែ04 ឆ្នាំ2023
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច និងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកមុ្មភាពជនពិការ ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា ណែនាំឱ្យឪពុកម្តាយ អាណាព្យាបាល ឬអ្នកថែទាំជនអូទីស្សឹម ដោនស៊ីនដ្រូម និងខ្សោយសតិបញ្ញា ឱ្យប្រើប្រាស់ភាសាឬពាក្យសរសើរ ពាក្យវិជ្ជមានឱ្យបានច្រើន ដោយបន្តជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់ កាយវិការគាំទ្រគ្រប់សកម្មភាពដែលពួកគាត់បានធ្វើទោះសកម្មភាពខ្លះមិនបានល្អក្តី។
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសើរសយុវជនមានពិការភាពចូលរួមបណ្តុះបណ្តាលត្រៀមប្រកួតប្រជែងជាសកលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់យុវជនមានពិការភាពឆ្នាំ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសើរសយុវជនមានពិការភាពចូលរួមបណ្តុះបណ្តាលត្រៀមប្រកួតប្រជែងជាសកលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់យុវជនមានពិការភាពឆ្នាំ២០២៣
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី06 ខែ04 ឆ្នាំ2023
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសើរសយុវជនមានពិការភាពចូលរួមបណ្តុះបណ្តាលត្រៀមប្រកួតប្រជែងជាសកលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់យុវជនមានពិការភាពឆ្នាំ២០២៣ ដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅទីក្រុង អាប៊ូដាប៊ី រាជធានីនៃប្រទេសអារ៉ាប់រួម
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា ថាជនមានពិការភាពទទួលបានឱកាសចូលបម្រើការងារតាមស្ថាប័នមានការកើនឡើង
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា ថាជនមានពិការភាពទទួលបានឱកាសចូលបម្រើការងារតាមស្ថាប័នមានការកើនឡើង
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី16 ខែ02 ឆ្នាំ2023
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា ថាជនមានពិការភាពទទួលបានឱកាសចូលបម្រើការងារតាមស្ថាប័នមានការកើនឡើង
ជនមានពិការភាពនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍បន្ថែមពីច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល
ជនមានពិការភាពនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍បន្ថែមពីច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី26 ខែ12 ឆ្នាំ2022
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច និងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា បានលើកឡើងថា ជនមានពិការភាពនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍បន្ថែមពីច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល បន្ទាប់ពីក្រសួងវប្បធម៌បានប្រជុំពិគ្រោះយោបល់។
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា លើកឡើងពីកង្វះគ្រូជំនាញផ្នែកស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទាសម្រាប់ជនមានពិការភាព
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា លើកឡើងពីកង្វះគ្រូជំនាញផ្នែកស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទាសម្រាប់ជនមានពិការភាព
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី13 ខែ12 ឆ្នាំ2022
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា បានលើកឡើងថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទាសម្រាប់ជនមានពិការភាពចំនួន១១ នៅតាមរាជធានី-ខេត្ត។ ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែខ្វះគ្រូជំនាញសម្រាប់គាំទ្រដល់ការផ្តល់សេវាស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទាដល់ជនមានពិការភាព។
ដៃគូរបស់យើង